Web Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Av. Levent Abdullah Yenigün, Av. Gökhan Özoğul, Av. Evrim Uygur Yamaner ve Av. Derya Kandil’in (birlikte “GLED Partners” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Müvekkil, Potansiyel Müvekkil, Tedarikçi, Çalışan Adayı, Üçüncü Kişi, Çevrimiçi Ziyaretçilere (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu Kişi Grupları’nı aydınlatmayı hedeflemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

GLED Partners olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Veri Sorumlusu bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz GLED Partners Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5. Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde işlenebilecektir.

3.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde işlenebilecektir.

3.8. Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkeler’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Veri Sahibi
Veri Kategorisi
Müvekkil
Kimlik
İletişim
Hukuki İşlem
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Finans
İşlem Güvenliği
Potansiyel Müvekkil
Kimlik
İletişim
İşlem Güvenliği
Hukuki İşlem
Çalışan Adayı
Kimlik
İletişim
Özgeçmiş
İşlem Güvenliği
Üçüncü Kişi
Kimlik
İletişim
İşlem Güvenliği
Hukuki İşlem
Çevrimiçi Ziyaretçi
Kimlik
İşlem Güvenliği
Tedarikçi/İş Ortağı
Kimlik
İletişim
Finans
İşlem Güvenliği

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile işlenebilmektedir.

5.1. Müvekkil

Müvekkil kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, GLED Partners tarafından sunulan hukuki hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ile sözleşmenin ifası, finans ve muhasebe işlerinin takibi ile müvekkil ilişkileri yönetimi ve müvekkil memnuniyeti aktiviteleri süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçleri ile müvekkil talep ve şikayetlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ile denetimi ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.2. Potansiyel Müvekkil

Potansiyel Müvekkil kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, GLED Partners tarafından sunulan hukuki danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, müvekkil ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iletişimin sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.3. Çalışan Adayı

Çalışan adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası ile çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.4. Üçüncü Kişi

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.5. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.6. Tedarikçi/İş Ortağı

Tedarikçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yurt içi yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, işbu İlkeler 3. ve 5. maddesinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

GLED Partners’a elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1. Müvekkil

Müvekkil kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.2. Potansiyel Müvekkil

Potansiyel Müvekkil kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3. Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, kurulması ihtimali bulunan iş sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.4. Üçüncü Kişi

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları hukuki sebeplerine dayanılarak, fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.5. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

7.6. Tedarikçi/İş Ortağı

Tedarikçi / İş Ortağı kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

GLED Partners, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gere-ken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmak-tadır.

GLED Partners, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

9. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, GLED Partners tarafından işlene-bileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir. İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder. Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

10. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; kvkk@gledpartners.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Esentepe Mah. Harman Sok. Harmancı Giz Plaza No.5 Kat.19 D.37 Şişli/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu GLED Partners olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, GLED Partners tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak haklarınızı belirtmek isteriz ki;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.
İlgili Kişi Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

YÖNTEM/USUL
ADRES
AÇIKLAMA
Yazılı Başvuru
Islak imzalı olarak şahsen yahut noter kanalı ile yapılabilecektir.
Esentepe Mah. Harman Sok. Harmancı Giz Plaza No.5 Kat.19 D.37 Şişli/İstanbul
İşbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve başvuru formu zarfı/tebligatı üzerine “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Elektronik Posta (e-mail) ile Başvuru
Mobil imza/e-imza içerecek şekilde oluşturulan e-mail eki imzalı form veya sistemimizde kayıtlı onaylı e-mail eki imzalı form ile yapılabilecektir.
kvkk@gledpartners.com
E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Tarafımıza işbu formda belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde belirtiniz.

İsim-Soyisim:
Kimlik Numarası: (TCKN, Pasaport vb.)
Telefon:
Adres:
KEP Adresi:
E-posta:
Cevabın aşağıda belirttiğim yöntemle tarafıma gönderilmesini talep ediyorum (Lütfen birini seçiniz)
KEP
E-Posta
Adres (Kargo)
( )
( )
( )

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen şirketimiz ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz.

İlişik sebebi
a. Müvekkil
b. Ziyaretçi
c. İş Ortağı
d. Tedarikçi
e. Eski Çalışan
f. İş Başvurusu/CV Gönderimi Yapan
g. Diğer ……………………
Açıklama (ilişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi, sözleşme vb. bilgiler): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk kısımda belirtilen ve Kanun’un 11. maddesi kapsamında bulunan haklarınız kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

……….................................................……….................................................……….................................................……….................................................……….................................................………................

AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için tarafımızla olan ilişkinizi tespit etmek, başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Büromuzun, başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti için ve başvurunun değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi ve doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde Büromuz sorumluluk almayacaktır ve bu durumda Büromuzun başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak tarafımızca işlenecektir. İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve koşullarda kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Av. Levent Abdullah Yenigün, Av. Gökhan Özoğul, Av. Evrim Uygur Yamaner ve Av. Derya Kandil
(birlikte “Büro” ya da “GLED Partners” olarak anılmaktadırlar)

Başvuru Sahibi İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

Çerez Politikası

A. Çerezler Neden Kullanılır?

Çerez, ziyaret edilen bir web sayfası tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler zararlı yazılımlar veya bilgisayarına zarar veren uygulamalar değildir. Aksine çerezler ziyaret etmiş olduğunuz web sayfalarının bir önceki ziyaretinizce yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanması sağlamak amacıyla kullanılmakta bu sayede ikinci ve sonraki ziyaretlerde doğru yapılandırma ve doğru bilgilendirme ile daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Kullandığımız çerezlerin detayına “Bizler Çerezleri Nasıl ve Neden Kullanıyoruz?” başlıklı menüden, çerezlerin yönetimine ilişkin ise “Çerezleri Nasıl Yönetirsiniz?” başlıklı menüden erişebilirsiniz.

Bazı çerez türlerine ilişkin bilgilendirme aşağıda sunulmaktadır:

Kurum Çerezleri

Kurum çerezleri, web sayfasını ziyaret eden kullanıcının sayfa görüntülemesi ve ayrıca sayfada bulunan oturum sayısı ve kullanıcı sayısını hesaplama gibi amaçlar için kullanılır. Web sayfası ilk önce Kurum Çerez kullanarak verilere erişir ve sayfası için genel analizini ve raporunu çıkarabilir.

Üçüncü Taraf Çerezler

Üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen web sayfasın oluşturduğu çerezlerden çok ziyaret edilen web sayfası dışına kalan başka öğelerin çerezlerini ifade etmektedir. Sosyal eklentiler, reklamlar veya site eklentileri gibi uygulamalar ile birlikte üçüncü taraf çerezler takip edilir ve davranışsal eylemler kontrol edilebilir. Örneğin: Bir web sayfası içerisinde Youtube bağlantısı eklendiğinde bu bağlantıya her basıldığında tarayıcıya Youtube çerezi eklenecektir.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, web sayfasına bağlantı sağlayan ve burada oturum açan kullanıcıların takibi için kullanılır. Özellikle alışveriş eylemlerinin takibi, sepete eklenen ürünleri hatırlamak vb. işlemlerde kullanılır. Bu çerezler tarayıcının kapanması ile silinir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, internet erişimi için kullanılan tarayıcıların kapanması sonrasında dahil tutulabilen çerez çeşididir. Özellikle kullanıcı adı ve şifre kullanımı için yoğunlukla kullanılmaktadır.

Güvenli Çerezler

Güvenli çerezler, yalnızca HTTPS yani SSL sertifikasına sahip web sayfaları güvenli çerezleri, yani şifreli veri içeren işlemleri kontrol etmek için kullanılır.

B. Bizler Çerezleri Nasıl ve Neden Kullanıyoruz?

Av. Levent Abdullah Yenigün, Av. Gökhan Özoğul, Av. Evrim Uygur Yamaner ve Av. Derya Kandil (birlikte “GLED Partners” olarak anılacaklardır) olarak bizler, web sayfamızda Kurum Çerezleri, Üçüncü Taraf Çerezleri, Oturum Çerezleri, Kalıcı Çerezler ve Güvenli Çerezleri siz değerli ziyaretçilerimizi diğer kullanıcılardan ayırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunmak için kullanmaktayız.
Web sitemizde kullandığımız çerezleri sizler için aşağıdaki gibi kategorize ettik:

 1. Gerekli Çerezler
 2. Verim ve Analitik Çerezleri
 3. Pazarlama Çerezleri

Gerekli çerezler, web sayfamızdaki fonksiyonların çalışabilmesi ve bu fonksiyonların güvenliğine ilişkin kullanılması ve düzgün çalışması için kullanılmaktadır. Gerekli çerezlerin tarayıcı ayarları ile engellenmesi durumunda web sayfamızın ziyareti sırasında ve güvenliğinin nasıl bir performans göstereceğini garanti edememekteyiz.

AdSağlayıcı AçıklamaVeri Yaşam Döngüsü
devicePixelRatioWordPressSiteyi ziyaretçinin ekran boyutuna duyarlı hale getirmek için kullanılır.Tarayıcı varsayılanı
(1 yıl)
wordpress_test_cookieWordPressTarayıcının çerezleri kabul edip etmediğni test eder.Oturum
wp-settings-{user_id}WordPressBir kullanıcının wp-admin yapılandırmasını sürdürmek için kullanılır.1 Yıl

Verim ve analitik için kullanılan çerezler, sizlere hizmetlerimizi daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde aktarabilmek ve sizlere daha işlevsel hizmet sunabilmek adına kullanılmaktadır.

AdSağlayıcı AçıklamaVeri Yaşam Döngüsü
_gaGoogleGoogle Analytics – Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.2 Yıl
_gat_<property-id>GoogleGoogle Analytics – İstek oranını düşürmek için kullanılır.1 Dakika
_gidGoogleGoogle Analytics – Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.24 Saat

Pazarlama çerezleri, web sayfamıza yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve takip ettiğiniz bağlantılar dahil olmak üzere diğer web sitelerini, uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri izlememizi ve bu sayede web sitemizde size hedefli reklamlar göstermemizi sağlar.

AdSağlayıcı AçıklamaVeri Yaşam Döngüsü
    

3. Taraf firmaların Çerez Politikaları için daha detaylı bilgi aşağıdaki gibidir;

C. Çerezleri Nasıl Yönetirsiniz?

Herhangi bir zamanda izin verdiğiniz çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. İzin verdiğiniz çerezlerin silinmesi durumunda, web sayfamız sizden tekrar izin alıncaya kadar ilgili çerezleri kullanmayacaktır.
Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla yoğun kullanılan 5 tarayıcının kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için; www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

D. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında bilgi edinmek istemeniz veya bu kişisel bilgilere ilişkin talepleriniz olması durumunda, lütfen bizimle iletişime geçiniz. Talebinizi hızlıca değerlendirecek ve sizlere konuyla ilgili en kısa sürede destek olacağız.

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://gledpartners.com/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; kvkk@gledpartners.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Esentepe Mah. Harman Sok. Harmancı Giz Plaza No.5 Kat.19 D.37 Şişli/İstanbu adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu GLED Partners olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, GLED Partners tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Çalışan Adayı/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında, kimlik, iletişim mesleki deneyim, görsel kayıtlarınız ve yine özgeçmişinizde yer alan ve/veya tarafınızca bizlere iletilen diğer bilgileriniz veri sorumlusu olarak Av. Levent Abdullah Yenigün, Av. Gökhan Özoğul, Av. Evrim Uygur Yamaner ve Av. Derya Kandil (birlikte “GLED Partners” olarak anılacaklardır) tarafından işlenmektedir.

 1. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Hukuki Sebep

Kimlik

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Başvurduğunuz Pozisyon İçin Tarafınızla İletişime Geçilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesi

·       (c) bendi uyarınca bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·       (d) bendi uyarınca kişisel verilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

hukuki sebeplerine dayanılarak kimlik veriniz işlenmektedir.

İletişim

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Başvurduğunuz Pozisyon İçin Tarafınızla İletişime Geçilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesi

·       (c) bendi uyarınca bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·       (d) bendi uyarınca kişisel verilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

hukuki sebeplerine dayanılarak iletişim veriniz işlenmektedir.

Mesleki Deneyim

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Talep Edilen Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesi

·       (c) bendi uyarınca bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·       (d) bendi uyarınca kişisel verilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

hukuki sebeplerine dayanılarak mesleki deneyim veriniz işlenmektedir.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf vb.)

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesi

·       (f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak görsel ve işitsel kayıtlar veriniz işlenmektedir.

Diğer- Hobiler, ücret bilgisi veya beklentisi, beceriler, referans

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Referans Gösterilen Kişilerle Bilgilerin Teyidi İçin İletişime Geçilmesi

·       Talep Edilen Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi

6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesi

·       (d) bendi uyarınca kişisel verilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, referans kontrolünün yapılması amacıyla referans olarak belirttiğiniz kişilere, e-posta aracılığıyla (Microsoft Outlook) iletişim kurulması veya çevrimiçi toplantı uygulamaları (Microsoft Teams) kullanılarak görüşme yapılması nedeniyle yurt dışında mukim iş ortaklarına aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, GLED Partners tarafından elektronik ortamda, mülakatlar, e-posta ve diğer iletişim araçları, Linkedin gibi kariyer portalları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemlerle vasıtasıyla toplanmaktadır.

Çalışan/Satjyer Adaylarının Dikkatine: GLED Partners’e yukarıdaki kanallardan ileteceğiniz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilere yer verilmemesini rica ederiz.

 1. Başvuru Usul ve Esasları

Kişisel veriniz ile ilgili:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 4. g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; kvkk@gledpartners.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Esentepe Mah. Harman Sok. Harmancı Giz Plaza No.5 Kat.19 D.37 Şişli/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu GLED Partners olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, GLED Partners tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.